DMF Logo
Algemene verkoop, leverings- en betalingsvoorwaarden van demeubelfactory.nl.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Aanbieding & Overeenkomst
Artikel 4 - Prijzen
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Medewerking
Artikel 7 - Levertijd
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Garantiebepaling
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Overmacht

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
1.2 Voordat de overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijks is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegestuurd.


Artikel 2 - Indentiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: demeubelfactory.nl
Bezoekadres:
Parkrijklaan 94
1567GD  Assendelft
(uitsluitend op afspraak)

Telefoonnummer: 075 - 612 85 06
E-mailadres: info@demeubelfactory.nl
Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag van 9:00uur t/m 18:00uur

KvK-nummer: 70915466
BTW-indentificatienummer: NL198536628B01 Artikel 3 - Aanbieding & Overeenkomst
3.1 Iedere door demeubelfactory.nl uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.
3.2 Vermeldingen van maten en/of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische specificaties, kleursoort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens, kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en/of elders geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door demeubelfactory.nl schriftelijk is bevestigd.
3.3 Iedere door demeubelfactory.nl ontvangen order geldt als onherroepelijk. 
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijks is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.5 De overeenkomst geldt als gesloten na aanvaarding van de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, tenzij demeubelfactory.nl binnen veertien dagen na het ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.
3.6 Indien de afnemer het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.


Artikel 4 - Prijzen
4.1 Prijzen als vermeld en overeengekomen zijn exclusief de geldende BTW (21%).
4.2 Demeubelfactory.nl behoudt zich het recht om prijzen aan te passen


Artikel 5 - Betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende betalingsopties mogelijk bij online bestellingen;
 a. iDeal: Online betalen via internetbankieren indien u bent aangesloten bij één van de volgende banken: ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS & Fortis.
 b. ProForma factuur: Bij bedrijfsmatige orders vanaf € 500,- zendt demeubelfactory.nl een factuur en wordt de bestelling na ontvangst van betaling verwerkt en verzonden.
 c. Directe betaling per creditcard (Mastercard/Visa) zijn niet mogelijk.

5.2 Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling direct verwerkt en afgehandeld. Mocht een product niet op voorraad zijn, dan wordt de afnemer daar over geïnformeerd.


Artikel 6 - Medewerking
6.1 Indien, door aan afnemer toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door demeubelfactory.nl niet kan worden uitgevoerd terwijl laatst genoemde in staat en bereid is tot levering, zal demeubelfactory.nl voor rekening afnemer de inmiddels beschikbare zaken opslaan op een door demeubelfactory.nl gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
6.2 De afnemer is verplicht alsdan aan demeubelfactory.nl de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.
6.3 Indien de afnemer herhaaldelijk, maximaal twee maal, niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip / datum van levering, zal demeubelfactory.nl extra leveringskosten in rekening brengen à € 45,- excl. BTW per leveringsmoment.


Artikel 7 - Levertijd
7.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van demeubelfactory.nl en betaling, indien er voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
7.2 Demeubelfactory.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen voor diensten.
7.3 Als afleveradres geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
7.4 Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal demeubelfactory.nl, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.
7.5 Deelleveringen zijn toegestaan.
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
8.1 Allen aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van demeubelfactory.nl c.q. van haar toeleveranciers, tenzij alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichtte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen, volledig aan demeubelfactory.nl zijn voldaan.
8.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst is demeubelfactory.nl gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door haar geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. De afnemer zal demeubelfactory.nl in voorkomende gevallen in staat stellen en machtigt demeubelfactory.nl nu voor alsdan voorkomende zaken terug te kunnen (doen) nemen, ongeacht of deze zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere zaken zijn verbonden.

Artikel 9 - Garantiebepalingen
9.1 Gedurende een periode van drie maanden (tenzij door de fabrikant een langere termijn gegarandeerd wordt) na levering zal demeubelfactory.nl ontwerp en fabricagefouten in geleverde nieuwe zaken naar beste vermogen herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan.
9.2 Naast de Algemene Voorwaarden die opgesteld is door demeubelfactory.nl gelden ook ten allen tijde de voorwaarden van de fabrikant van het door afnemer gekozen product.
9.3 Demeubelfactory.nl is niet gehouden tot enig herstel, indien en zolang de afnemer in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie ten behoeve van demeubelfactory.nl. 
9.4 Garantie op andere producten anders dan besteld bij demeubelfactory.nl worden nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 Demeubelfactory.nl aanvaardt aansprakelijkheid volgens de garantiebepalingen zoals omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden en volgens het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van demeubelfactory.nl voor enige andere vorm van schadevergoeding zoals, doch niet beperkt tot, aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzien of niet voorzienbaar, materiaal of immaterieel, alsmede vanwege vertraging schade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of dergelijke is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling.
10.2 Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 9 omschreven aanvaard demeubelfactory.nl uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover aantoonbaar ontstaan door opzet of grove schuld door demeubelfactory.nl. Schadeloosstelling zal in geen geval meer bedragen dan het aankoopbedrag van het betreffende product, excl. BTW.
10.3 Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien afnemer, na het ontstaan van de schade, demeubelfactory.nl niet binnen 8 dagen schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld alsmede nadat een periode van 5 jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade.
10.4 demeubelfactory.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade door het door de afnemer gebruikte product.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een aantoonbare omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, waaronder gebrek aan of vertraagde levering van de door demeubelfactory.nl benodigde zaken, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.
11.3 Indien vernoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmach, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.


Artikel 12 - Ontbinding
12.1 Indien afnemer niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met demeubelfactory.nl gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van afnemer, stillegging of liquidatie van diens bedrijf alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is demeubelfactory.nl gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door afnemer tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbindingen, onverminderd de demeubelfactory.nl verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie. 


Artikel 12 - Rechtskeuze en geschillen
12.1 Op overeenkomsten tussen demeubelfactory.nl en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen de afnemer en demeubelfactory.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door demeubelfactory.nl te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de afnemer als door demeubelfactory.nl worden voorgelegd aan de geschillencommissie.